OBSZARY SPECJALIZACJI

symbol własności intelektualnej

Ochrona własności intelektualnej i komercjalizacja wiedzy

W kancelarii wierzymy, że koniecznym warunkiem świadczenia fachowej pomocy prawnej jest specjalizacja w danej dziedzinie. Specjalnością kancelarii jest pomoc w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej [prawo autorskie, własność przemysłowa, prawo nieuczciwej konkurencji]. Obejmuje ona doradztwo prawne na rzecz klientów kancelarii oraz ich reprezentowanie w postępowaniach przed organami administracji oraz sądami. Kancelaria wspiera także działania związane z zarządzaniem własnością intelektualną oraz komercjalizacją wyników prac B+R w szkołach wyższych i przedsiębiorstwach.

Poniżej wymienione zostały najważniejsze obszary działalności kancelarii.

symbol znaku towarowego

ZNAKI TOWAROWE

Wybór odpowiedniego oznaczenia oraz zapewnienie mu właściwej ochrony to najważniejsze zadania, jakie stoją przed każdym, kto chce w swojej działalności posługiwać się znakiem towarowym. Dokonanie prawidłowego wyboru połączone z odpowiednią promocją znaku może doprowadzić do tego, że stanie się on jednym z kluczowych aktywów przedsiębiorstwa. Równie istotna jest skuteczna ochrona przed naruszeniami już zarejestrowanego znaku towarowego. Kancelaria świadczy kompleksowe usługi związane z uzyskiwaniem oraz zapewnieniem ochrony praw do znaków towarowych w kraju oraz za granicą.

Usługi Kancelarii polegają na:

 • dokonywaniu zgłoszeń znaków towarowych w Polsce oraz w Unii Europejskiej, a dzięki współpracy z kancelariami patentowymi z innych państw, także poza granicami UE
 • reprezentowaniu w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP oraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w sprawach znaków towarowych, w tym w postępowaniu spornym przed UPRP
 • ocenie (badaniu) zdolności ochronnej znaku towarowego w związku z planowanym zgłoszeniem znaku w kraju, w Unii Europejskiej oraz poza obszarem UE
 • reprezentowaniu w sporach sądowych dotyczących naruszenia praw do znaku towarowego krajowego oraz znaku towarowego Unii Europejskiej
 • przygotowywaniu oraz negocjowaniu umów mających za przedmiot prawo do znaku towarowego, w szczególności umów przenoszących oraz umów licencyjnych
 • tworzeniu strategii ochrony znaków towarowych w organizacji 
 • doradztwie w sprawie możliwości zgodnego z prawem korzystania z cudzych znaków towarowych w związku z prowadzoną działalnością
 • prowadzeniu negocjacji oraz mediacji w celu ugodowego zakończenia sporu o naruszenie prawa do znaku towarowego
 • reprezentowaniu w postępowaniach przed organami celnymi w związku z zatrzymaniem na granicy towarów uznanych za podrobione

symbol praw autorskich

PRAWA AUTORSKIE I POKREWNE

Prawa autorskie oraz prawa pokrewne zapewniają twórcom, artystom, producentom czy wydawcom ochronę ich interesów w związku z prowadzoną działalnością twórczą. Korzystanie z utworów czy przedmiotów praw pokrewnych wiąże się często z zawieraniem umów przenoszących prawa oraz umów licencyjnych. W razie wkroczenia przez osoby nieuprawnione w zakres przysługującego prawa pojawia się potrzeba dochodzenia ochrony na drodze sądowej. Kancelaria świadczy pomoc prawną w celu zapewnienia należytej ochrony utworom oraz przedmiotom praw pokrewnych. 

Kancelaria oferuje swoim Klientom usługi w zakresie:

 • oceny możliwości objęcia efektów działalności twórczej ochroną prawną na podstawie przepisów o ochronie praw autorskich oraz praw pokrewnych
 • reprezentowania w sporach sądowych w sprawach o naruszenie praw autorskich oraz praw pokrewnych, w tym w sporach z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi (OZZ)
 • wydawania opinii w sprawie naruszenia praw autorskich oraz praw pokrewnych, w tym na potrzeby toczących się postępowań sądowych (opinie prywatne)
 • przygotowywania oraz negocjowania umów o eksploatację utworów oraz przedmiotów praw pokrewnych, w szczególności umów przenoszących prawa oraz umów licencyjnych, w tym z OZZ
 • prowadzenia negocjacji oraz mediacji w celu ugodowego zakończenia sporu o naruszenie praw autorskich i praw pokrewnych
 • reprezentacji w postępowaniach przed organami celnymi w związku z zatrzymaniem na granicy towarów wytworzonych z naruszeniem praw autorskich bądź pokrewnych
 • sporządzenia oraz negocjowania umów o eksploatację wizerunku, a także reprezentacji w sporach sądowych o naruszenie prawa do wizerunku
symbol wzór przemysłowy

WZORY PRZEMYSŁOWE / DESIGN

Przyciągający uwagę wygląd produktu może przyczynić się do jego rynkowego sukcesu. Wygląd produktu oraz jego części może podlegać ochronie jako wzór przemysłowy, na który udzielane jest prawo z rejestracji. Należy odpowiednio zadbać o ochronę swoich wzorów. Tylko wówczas można cieszyć się wyłącznością płynącą z prawa do wzoru przemysłowego. Prawo to może być przedmiotem obrotu. Może zostać zbyte oraz być przedmiotem licencji, a także innych umów. Kancelaria świadczy usługi związane z przygotowywaniem zgłoszeń wzorów przemysłowych oraz zapewnieniem należytej ochrony praw do wzorów.

Kancelaria zapewnia pomoc prawną w zakresie:

 • dokonywania zgłoszeń wzorów przemysłowych w Polsce oraz w Unii Europejskiej, a dzięki współpracy z kancelariami z innych państw, także poza granicami UE
 • oceny (badanie) zdolności rejestracyjnej wzoru przemysłowego w związku z planowanym zgłoszeniem wzoru w kraju, w Unii Europejskiej oraz poza obszarem UE
 • reprezentowania w sporach sądowych dotyczących naruszenia praw do wzorów przemysłowych krajowego oraz unijnego
 • przygotowywania oraz negocjowania umów mających za przedmiot prawo do wzoru przemysłowego, w szczególności umów przenoszących prawo oraz umów licencyjnych
 • tworzenia strategii ochrony wzorów przemysłowych w organizacji 
 • prowadzenia negocjacji oraz mediacji w celu ugodowego zakończenia sporu o naruszenie prawa do wzoru przemysłowego
 • reprezentowania w postępowaniach przed organami celnymi w związku z zatrzymaniem na granicy towarów podrobionych
symbol wzór przemysłowy

WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE

Zapewnienie właściwej ochrony wynalazkom oraz wzorom użytkowym (tzw. małym wynalazkom) jest nieodzowne w sytuacji, w której organizacja buduje swoją przewagę konkurencyjną w oparciu o innowacje technologiczne. Dotyczy to nie tylko fazy zgłoszeniowej wynalazku / wzoru użytkowego, ale także okresu następującego po udzieleniu prawa wyłącznego w postaci patentu bądź prawa ochronnego. Kancelaria wspomaga organizacje (przedsiębiorców, szkoły wyższe, inne podmioty) w działaniach na rzecz pozyskiwania praw wyłącznych oraz w dochodzeniu ochrony tychże praw.  

Kancelaria oferuje pomoc polegającą na:

 • doradztwie w sprawie możliwości objęcia innowacyjnych rozwiązań ochroną za pomocą praw wyłącznych (patentu, prawa ochronnego) bądź na podstawie przepisów o ochronie tzw. know-how
 • przygotowywaniu strategii ochronny innowacyjnych rozwiązań
 • przygotowywaniu oraz negocjowania umów mających za przedmiot prawo do innowacyjnego rozwiązania, w szczególności umów przenoszących prawo oraz umów licencyjnych
 • prowadzeniu negocjacji oraz mediacji w celu ugodowego zakończenia sporu o naruszenie prawa wyłącznego (patentu, prawa ochronnego)

Na podstawie porozumień o współpracy z renomowanymi kancelariami rzeczników patentowych kancelaria oferuje pomoc w pozyskiwaniu praw wyłącznych (patentów / praw ochronnych) w kraju oraz poza jego granicami, a także może uczestniczyć w sporach przed organami administracji oraz sądami w związku z potencjalnym naruszeniem prawa wyłącznego. 

symbol b+r

KOMERCJALIZACJA B+R

Komercjalizacja polega na przekazywaniu, w drodze zawierania odpowiednich umów, wyników prowadzonych prac badawczo-rozwojowych (B+R) do praktyki gospodarczej. Proces ten podzielony jest zazwyczaj na dwa etapy. Pierwszy polega na udostępnieniu podmiotom zainteresowanym wyników prowadzonych prac. Drugim etapem jest wdrożenie tych wyników pozwalające na podjęcie produkcji.  Kancelaria wspiera rozmaite działania związane z komercjalizacją wyników prac B+R prowadzonych w szkołach wyższych, instytutach, jak również przez przedsiębiorców, w tym start-upy.

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

 • identyfikacji oraz oceny możliwości komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych
 • wyboru optymalnych ścieżek komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych
 • przygotowywania regulaminów ochrony, korzystania i komercjalizacji własności intelektualnej
 • przygotowania umów transferu technologii, z uwzględnieniem aspektów księgowych oraz podatkowych
 • wsparcia doradczego w związku z tworzeniem przez uczelnię spółki celowej lub spin-off, w tym przygotowania dokumentacji prawnej
 • organizowania działalności uczelnianych centrów transferu technologii oraz inkubatorów przedsiębiorczości
 • doradztwa na rzecz inwestorów wysokiego ryzyka biorących udział w komercjalizacji wyników badań
 • pomocy w zakładaniu działalności gospodarczej przez pracowników szkół wyższych